سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعة المصطفی 
استاد  
 
 
تدریس 
همکاری 
تخصصی قضا 
استاد  
 
 
تدریس 
همکاری 
بنت الهدی 
استاد  
 
 
تدریس 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
پژوهشگر  
 
 
پژوهش 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
پژوهشگر  
 
 
پژوهش 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
پژوهشگر  
 
 
پژوهش 
همکاری 
مؤسسه باقر العلوم  
ارزیاب 
 
 
پژوهش 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1380/11/23 
ادامه دارد 
حقوق مدنی (1-8) 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1384/11/23 
ادامه دارد 
حقوق تجارت (1-4) 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1388/11/24 
ادامه دارد 
مسئولیت مدنی  
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1386/07/01 
1386/10/13 
اصول فقه  
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1390/11/21 
ادامه دارد 
اصول فقه  
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1390/11/23 
ادامه دارد 
متون فقه  
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1390/11/23 
ادامه دارد 
حقوق مدنی  
تدریس 
تخصصی قضا 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی  
تدریس 
جامعَة المصطفی 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی  
تدریس 
بنت الهدی 
مدرس 
 
 
حقوق محیط زیست  
تدریس 
بنت الهدی 
مدرس 
 
 
حقوق مالکیت معنوی  
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
قواعد فقه