مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:صادقی
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، سایر