تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1385 
حقوق خصوصی 
تهران 
17.00 
خارج 
 
 
 
0.00